think-plus.gr Think Plus | Advertising

think-plus.gr
Title: Think Plus | Advertising
Keywords: Social Media Marketing, Διαφημιστικ? εταιρ?α, WEB Design & Development, Internet Marketing, New Media, Επικοινων?α & Διαφ?μιση, Event Management, Φωτογραφικ?? υπηρεσ?ε?, Κατασκευ? ιστοσελ?δων
Description: Social media marketing, Facebook application, Κατασκευ? ιστοσελ?δων, Facebook Ads
think-plus.gr is ranked 1735051 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,363. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. think-plus.gr has 43% seo score.

think-plus.gr Information

Website / Domain: think-plus.gr
Website IP Address: 95.154.242.108
Domain DNS Server: ns1.redcarpet.gr,ns2.redcarpet.gr

think-plus.gr Rank

Alexa Rank: 1735051
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

think-plus.gr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,363
Daily Revenue: $17
Monthly Revenue $523
Yearly Revenue: $6,363
Daily Unique Visitors 1,604
Monthly Unique Visitors: 48,120
Yearly Unique Visitors: 585,460

think-plus.gr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Fri, 12 Aug 2016 18:56:42 GMT
Server Apache/2.2.27 (Unix) mod_ssl/2.2.27 OpenSSL/1.0.1e-fips mod_bwlimited/1.4

think-plus.gr Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Social Media Marketing 5 0.31%
Διαφημιστικ? εταιρ?α 1 0.06%
WEB Design & Development 0 0.00%
Internet Marketing 0 0.00%
New Media 0 0.00%
Επικοινων?α & Διαφ?μιση 0 0.00%
Event Management 0 0.00%
Φωτογραφικ?? υπηρεσ?ε? 0 0.00%
Κατασκευ? ιστοσελ?δων 1 0.06%

think-plus.gr Traffic Sources Chart

think-plus.gr Similar Website

Domain Site Title

think-plus.gr Alexa Rank History Chart

think-plus.gr aleax

think-plus.gr Html To Plain Text

Think Plus | Advertising Socian Networks facebook twitter Home About What we do SM Partners Masterpieces Blog Contact We make the difference. Email is the greatest thing. We love entertaining people. A good video can make all the difference. Mobile device adoption is continuing to spread like wildfire. The Golden Rule finds no limit of application in business. Take your place at the RedCarpet. 在你成功了,假的了! We welcome your interest in our team and look forward to work with you. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ?σο υπ?ρχει ?να πρ?βλημα για κ?θε λ?ση τ?σο εμε?? ανεβ?ζουμε τον π?χη. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ?ποιο? ψ?χνει κ?τι βρ?σκει. ?ποιο? ξ?ρει που να ψ?ξει βρ?σκει περισσ?τερα. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανταγωνισμ?? υπ?ρχει…το πιστε?ουμε…υπ?ρχουν πολλ? μυαλ? στην εταιρε?α μα?. Think Plus Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? ε?ναι να μην με?νει…μυστικ?. About Το μυστικ? τη? επιτυχ?α?; Να ε?σαι διαφορετικ?? απ? του? ?λλου?. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η THINK PLUS δραστηριοποιε?ται δυναμικ? στον τομ?α των ολοκληρωμ?νων μορφ?ν επικοινων?α? απ? το 2009. Χρησιμοποι?ντα? εξειδικευμ?νε? εφαρμογ?? και εργαλε?α marketing, η THINK PLUS διαχειρ?ζεται τη φ?μη των πελατ?ν τη? παρ?χοντα? υπηρεσ?ε? αποκλειστικ? σχεδιασμ?νε? για κ?θε αν?γκη επικοινων?α? και δη στοχευ?μενη? . Το σ?νολο των projects που ?χουμε υλοποι?σει αποδεικν?ει ?μπρακτα την ικαν?τητα τη? ομ?δα? μα? να αντιλαμβ?νεται τι? ιδια?τερε? απαιτ?σει? κ?θε ?ργου, να προτε?νει πρωτοπ?ρε? εφαρμογ?? και να πραγματοποιε? με συν?πεια το ?ραμα των πελατ?ν μα?. Η THINK PLUS ?χει διακριθε? και διαπρ?ψει μεταξ? των πρωταγωνιστ?ν του κλ?δου των δημιουργικ?ν παραγωγ?ν. Ιδρ?σαμε την THINK PLUS με την βασικ? αρχ? ?τι ?λα ε?ναι εφικτ? με υπομον? και επιμον? και αυτ? το ?θο? παραμ?νει στην καρδι? τη? εταιρε?α?. ΟΡΑΜΑ Το ?ραμα τη? THINK PLUS ε?ναι διττ?: καινοτομ?α και αν?πτυξη μ?σα απ? τη συνεχ? ?ρευνα και αναζ?τηση ν?ων τεχνολογικ?ν εφαρμογ?ν και πρωτοποριακ?ν μεθ?δων marketing, παραμ?νοντα? συνεχ?? στην πρ?τη γραμμ? τη? τεχνολογ?α?. η ικανοπο?ηση των πελατ?ν μα? που εξασφαλ?ζεται μ?σα απ? τι? 6 αρχ?? τη? THINK PLUS: Συν?ργεια – Συν?πεια – Ενημ?ρωση – Καινοτομ?α – Αποδοτικ?τητα – Μοναδικ?τητα. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Social Media 100% Entertainment 100% Web Sites 100% Photography 100% Video 100% Print 100% Identity 100% ?γγελο? Κωνσταντ?πουλο? Managing Director A good ad which is not run never produces sales. Δαυ?δ Τρακαντζ?δη? Marketing Director Don’t manage – lead change before you have to. Π?τρο? Ρ?λλο? Creative Director If it doesn’t sell, it isn’t creative. Γεωργ?α Γεροκ?στα Support Desk When we try to become better than what we are, everything around us are also better. Ανδρ?α? Δ?ζη? Head Photographer You don’t take a photograph, you make it. Γι?ργο? Λο?βαρη? Phοtographer In photography there is a reality so subtle that it becomes more real than reality. Δημ?τρη? Σταθ?κη? Web Developer Web designer – Social Media Manager What we do Καν?να μεγ?λο επ?τευγμα δεν ε?ναι δυνατ? χωρ?? π?θο?. METHOD – The art and science. ΓΙΑΤΙ; - Κ?θε εταιρε?α μπορε? να σα? πει για το τι κ?νει. Μερικο? μπορε? και να σα? πουν πω? το κ?νουν. Μ?νο λ?γοι ?μω? μπορο?ν να σα? πουν γιατ? το κ?νουν. Στην εταιρε?α μα?, πιστε?ουμε στα μεγ?λα ?νειρα, που συντελο?ν στη μοναδικ?τητα. Οι εν?ργει?? μα? ε?ναι η απ?δειξη τη? ταυτ?τητα? μα? και με αυτ?ν καταφ?ρνουμε να μεταμορφ?σουμε του? ανθρ?που? και τι? εταιρε?ε?. ?ντα? μια δημιουργικ? εταιρε?α οι εν?ργει?? μα? ε?ναι προσανατολισμ?νε? στι? ιδ?ε?. Ιδ?ε? αυθεντικ??, ανατρεπτικ?? και καινοτ?με?. Υπ?ρχουμε για να δημιουργο?με απ? το μηδ?ν, για να δημιουργο?με σαν μια ομ?δα και για να δημιουργο?με ιδ?ε? που θα αλλ?ξουν τον κ?σμο. Αυτ?? ε?ναι ο λ?γο? που δεν ε?μαστε δικηγ?ροι, αλλ? εργαζ?μαστε στην Think-plus. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ - Η δημιουργικ?τητα ε?ναι αυτ? που παρ?γει την μ?γιστη αλλαγ? για του? πελ?τε? μα?. Η δημιουργικ? σκ?ψη, ?χει την β?ση τη? στου? ανθρ?που? τη? εταιρε?α? μα?, ανθρ?που? με ταλ?ντο, αποφασιστικ?τητα και επιθυμ?α στο να γ?νονται μ?ρο? εν?? μεγ?λου ?ργου. Προσανατολιζ?μαστε σε ανθρ?που? που δεν ε?ναι απλ? δημιουργικο?, σε καλλιτεχνικ? επ?πεδο, αλλ? ε?ναι δημιουργικο? στον τρ?πο με τον οπο?ο σκ?φτονται αν?κοντα? ε?τε στη διαχε?ριση εν?? project ε?τε στην σχεδ?αση τη? στρατηγικ?? του. Του? παρ?χουμε το περιβ?λλον, την υποστ?ριξη και την ελευθερ?α ?στε να χρησιμοποι?σουν την δημιουργικ? του? σκ?ψη. Οι δικο? μα? ?νθρωποι ?χουν το χ?ρισμα να δημιουργο?ν απ? το μηδ?ν και να δημιουργο?ν με β?ση μεγαλεπ?βολα σχ?δια. Ω? αποτ?λεσμα αυτ?ν των ενεργει?ν, οι τεχνικ?? μα? βασ?ζονται στι? ιδ?ε? που δημιουργο?ν τι? καινοτ?με? αλλαγ??. Η ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ - Ε?μαστε αφοσιωμ?νοι στην διαδικασ?α παρακολο?θηση? των καταναλωτικ?ν τ?σεων τη? εποχ?? μα?, που δημιουργο?ν τα brands. Απ? την αλληλεπ?δραση που προσφ?ρει η ψηφιακ? εποχ? ω? την διαφ?μιση, η συν?ργεια με το καταναλωτικ? κοιν? ?χει δημιουργ?σει την προσωπικ?τητα και την ταυτ?τητα των brands. Στον σημεριν?, προσανατολισμ?νο στου? καταναλωτ??, κ?σμο τα προ??ντα ? οι υπηρεσ?ε? δεν ?χουν καμ?α αξ?α εκτ?? ε?ν δημιουργο?νται και παρουσι?ζονται μ?σα απ? τα μ?τια του ?διου του καταναλωτ?. Η β?ση λοιπ?ν των ενεργει?ν μα? συντ?θεται μ?σα απ? την ματι? του καταναλωτ?. Δομο?με προσεκτικ?, σε κ?θε στ?διο τη? διαδικασ?α? που αναλαμβ?νουμε, την εμπειρ?α που ο καταναλωτ?? θα αποκτ?σει με το brand. Δ?ο απ? τι? πιο θεμελι?δει? τεχνικ?? που χρησιμοποιο?με, αφορο?ν την ?Στοχευμ?νη Επιλογ?? και την ?Στοιχει?δη Δ?σμευση?, οι οπο?ε? ε?ναι δοκιμασμ?νε? στρατηγικ?? αλληλεπ?δραση? που αντανακλο?ν τι? πολυσ?νθετε? αν?γκε? των καταναλωτ?ν ?τσι ?πω? αυτ?? ?χουν συσταθε? σε συν?ρτηση με τον ψηφιακ? κ?σμο. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ - Το παρ?δοξο τη? επιλογ?? ε?ναι πραγματικ?τητα. ?τσι μει?νουμε την επιλογ? και κατευθ?νουμε την εμπειρ?α. Στι? μ?ρε? μα? οι καταναλωτ?? ενδιαφ?ρονται για απλ?? και ευχ?ριστε? εμπειρ?ε?. Ε?ν μια δουλε?α δεν ε?ναι σωστ? επεξεργασμ?νη ? επαρκ?? ?τοιμη για να δημοσιευθε? υπ?ρχει μεγ?λο? κ?νδυνο? να χαθε? το καταναλωτικ? κοιν?. Η ?στοχευμ?νη επιλογ?? λοιπ?ν ε?ναι μια στρατηγικ? που μα? επιτρ?πει να ελ?γχουμε, να απλοποιο?με και γενικ? να διευθ?νουμε την εμπειρ?α και την αλληλεπ?δραση που θα ?χει ο καταναλωτ?? μ?χρι? ?του θα ε?ναι στο επ?πεδο να τη διαχειριστε? μ?νο? του. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ - Αρχ?ζουμε απ? τη? μικρ?? δεσμε?σει?, που τελικ? μπορε? να αφομοιωθο?ν και να συντελ?σουν κομμ?τι τη? συνολικ?? εμπειρ?α?. Στι? μ?ρε? μα? χρησιμοποιο?με τα διαφημιστικ? μ?σα για να οδηγ?σουμε του? ανθρ?που? σε μοναδικ?? ψηφιακ?? εμπειρ?ε?, ?που μ?σα απ? μια μ?λι? συνεδρ?α παρουσι?ζουμε μια ολοκληρωμ?νη και προσανατολισμ?νη στον πελ?τη μα?, εμπειρ?α. Η πρ?κληση ε?ναι να δημιουργ?σουμε τ?τοιου ε?δου? δ?σμευση ?στε να παραμε?νει μαζ? μα? τ?σο, ?στε να ακο?σει ?λη την ιστορ?α που ?χουμε να του αφηγηθο?με. Η στοιχει?δη? δ?σμευση ε?ναι μια στρατηγικ? που αναγνωρ?ζει ?τι σε ?να πρ?το στ?διο, οι ?νθρωποι δεν ε?ναι προδιατεθειμ?νοι να δημιουργ?σουν μια μακρ?? δι?ρκεια? δ?σμευση χρ?νου ? προσπ?θεια?. Γι’ αυτ? το λ?γο σπ?με την περιπλοκ?τητα μια? εμπειρ?α? σε μικρ? και ε?χρηστα καταναλωτικ? β?ματα. Σε κ?θε β?μα ο χρ?στη? επιλ?γει απ? μια περιορισμ?νη γκ?μα επιλογ?ν και κ?θε επιλογ? του τον φ?ρνει πιο κοντ? στο στ?χο που ?χουμε θ?σει. ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩΝ - Αρχικ? στηριζ?μαστε στην στρατηγικ?, και στην συν?χεια αφ?νουμε τι? εν?ργειε? των καταναλωτ?ν να μα? κατευθ?νουν. Στι? μ?ρε? μα?, τα ψηφιακ? καν?λια ε?ναι το κ?ντρο του τοπ?ου των μ?σων ενημ?ρωση? και ψυχαγωγ?α?, χωρ?? ?μω? η συγκεκριμ?νη τ?ση να μει?νει την αξ?α των παραδοσιακ?ν μ?σων ?πω? η τηλε?ραση, το ρ?διο και οι τεχνικ?? προ?θηση?. Το μυστικ? παρ’ ?λα αυτ? δεν ε?ναι το σημε?ο το οπο?ο δεσμε?ουμε το καταναλωτικ? κοιν? αλλ? ο τρ?πο? με τον οπο?ο το κ?νουμε. Μ?σα σε ?να τ?τοιο πλα?σιο λοιπ?ν, η αποστολ? μα? ε?ναι να καταλ?βουμε την ψυχολογ?α του καταναλωτικο? κοινο? μ?σα απ? τον κ?κλο των πωλ?σεων και μ?σα απ? ?ναν τρ?πο που θα μετατρ?ψει την ?γνοια σε καταν?ηση. Με ?ναν τ?τοιο τρ?πο δουλει?? κερδ?ζουμε την βαθ?τερη καταν?ηση, η οπο?α θ?τει τι? β?σει? για ανατρεπτικ?? καμπ?νιε?. EXPERTISE – Our daily bread. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - Στην Think-plus η στρατηγικ? που εφαρμ?ζεται για ?να brand ε?ναι η β?ση ?λων των ενεργει?ν που θα αναπτ?ξουμε. Ε?ναι η δημιουργικ? σκ?ψη που μα? επιτρ?πει να ερχ?μαστε πιο κοντ? στον καταναλωτ?. Σαν αποτ?λεσμα η τεχνικ? αυτ? μετατρ?πεται σε θεμ?λιο τη? ταυτ?τητ?? και των ενεργει?ν μα?. Στην ψηφιακ? εποχ? στην οπο?α βρισκ?μαστε, η δ?ναμη που ?χει αποκτ?σει το καταναλωτικ? κοιν? ?χει αλλ?ξει του? καν?νε? του marketing. Οι καταναλωτ?? κρατ?νε τα ην?α και το ξ?ρουν, αυτ? λοιπ?ν που ορ?ζει ?να προ??ν δεν ε?ναι αυτ? που δηλ?νει το ?διο, αλλ? αυτ? που κ?νει. Πλ?ον ?να προ??ν πρ?πει να αναδεικν?ει την ταυτ?τητ? του με χειροπιαστο?? τρ?που? στην ζω? εν?? καταναλωτ?, τρ?ποι που ενεργοποιο?ν την δ?ναμη του καταναλωτ?. Σε ?να τ?τοιο διαφοροποιημ?νο περιβ?λλον αντιλαμβαν?μαστε τα προ??ντα σαν ?να ?τομο που πρωτοσυστ?νεται στο κοιν? του. Μια τ?τοια τεχνικ? μα? βοηθ?ει να θ?σουμε τα θεμ?λια μια? σχ?ση? που εναλλ?σσει γρ?γορα την αρχικ? εντ?πωση που δημιουργε?ται, σε πραγματικ? χαρακτ?ρα, προσωπικ?τητα και συνοχ?: δημιουργε?ται λοιπ?ν ?να πραγματικ? προ??ν με πραγματικ?? αξ?ε?. Σαν αποτ?λεσμα οι συμπεριφορικ?? εκφρ?σει? του προ??ντο? εδραι?νονται στον καταναλωτικ? κ?κλο. Στι? μ?ρε? μα? τα προ??ντα πρ?πει να δημιουργο?ν πραγματικ?? σχ?σει? με του? καταναλωτ??, αφο? οι εποχ?? που βασ?ζονταν μ?νο στην καλ? παρουσ?αση του? ?χουν περ?σει ανεπ?στρεπτη. Το καταναλωτικ? κοιν? ε?λογα περιμ?νει περισσ?τερα. Ω? εκ το?του, στην εταιρε?α μα? εστι?ζουμε στο π?? να ζωντανε?ουμε το προ??ν. Στην πρ?ξη αυτ? γ?νεται με την μετατ?πιση απ? το ΓΙΑΤΙ (να πιστ?ψουν οι καταναλωτ?? την ιδ?α που ?χει? για το προ??ν) στο ΠΟΙΟ (ε?ναι το μοναδικ? και ξεχωριστ? σημε?ο στο οπο?ο ξεχωρ?ζει το προ??ν) και το ΠΟΙΑ (ε?ναι τα συγκεκριμ?να προ??ντα και υπηρεσ?ε?). ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - Το ε?ρο? των ψηφιακ?ν μα? ενεργει?ν αναδεικν?εται απ? τι? συνολικ?? συνεχε?? εν?ργειε? μα?. Οι δυνατ?τητε? και εμπειρ?ε? μα?, αντανακλο?ν το π?θο? μα? για την τεχνολογ?α και την συνεχ? δ?σμευσ? για καινοτ?με? ιδ?ε?. Τα ψηφιακ? καν?λια που μεταφ?ρονται απ? το διαδ?κτυο, η κατασκευ? ιστοσελ?δων, καθ?? και παρεμφερε?? ιδ?ε? παραμ?νουν στι? οι βασικ?? ικαν?τητε? μα?. Η εμπειρ?α μα? στο να συλλαμβ?νουμε ιδ?ε? καθ?? και να φτι?χνουμε περ?πλοκα sites, applications και mobile applications παραμ?νει απ? τι? πλουσι?τερε? τη? Ελλ?δα?. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - Απ? την διαφ?μιση στην τηλε?ραση, μ?χρι τα banners στο διαδ?κτυο, παρ?χουμε πρωτ?γνωρε? εμπειρ?ε?. ?χουμε π?θο? με την διαφ?μιση και την δυνατ?τητα τη? να αλλ?ζει τον κ?σμο. Οι ?νθρωποι ακ?μα βλ?πουν τηλε?ραση, ακο?ν ραδι?φωνο και διαβ?ζουν περιοδικ? αλλ? ο ρ?λο? τη? διαφ?μιση? σταδιακ? αλλ?ζει. Οι καταναλωτ?? ?χουν συνειδητοποι?σει την δ?ναμη που ?χουν και αυτ? ε?ναι που του? κ?νει πιο σκεπτικο?? απ?ναντι στην διαφ?μιση απ? ποτ?. Σταδιακ? λοιπ?ν η δουλει? τη? διαφ?μιση? δεν ε?ναι να πετ?χει μ?νο τι? πωλ?σει? αλλ? και να δημιουργ?σει συνεχ? ενασχ?ληση και συζ?τηση στα ψηφιακ? καν?λια, αφο? τα ?δια ε?ναι αυτ? που μπορο?ν να βοηθ?σουν ?να προ??ν να ?ρθει πιο κοντ? στο καταναλωτικ? του κοιν? και να μετατρ?ψει μια απλ? εμπειρ?α σε επ?πεδο δ?σμευση?. Η διαφ?μιση ε?ναι στο DNA μα?. Φροντ?ζουμε π?ντα να αφομοι?νουμε τι? συνεχε?? μετατοπ?σει? των καταναλωτ?ν. SOCIAL MEDIA - Τα Social Media και το marketing αποτελο?ν την βασικ? συνιστ?σα κ?θε καμπ?νια? που δημιουργο?με. Η σχ?ση μ?σα απ? τα social media μπορε? μ?νο να “κερδηθε?”, και γι’ αυτ? το λ?γο δεν μπορο?με να τα θεωρ?σουμε σαν καθαρ? εργαλε?α marketing. Τα social media ε?ναι μ?σα που μπορο?ν μ?νο να “κερδηθο?ν”, μ?σα απ? την ανταλλαγ? πραγματικ?ν αξι?ν. Αυτ?? ε?ναι και ο λ?γο? που παρακολουθο?με, μαθα?νουμε, πειραματιζ?μαστε και βελτιστοποιο?με. Αφο? καταλ?βουμε την φ?ση και το κ?νητρο μια? συζ?τηση? που λαμβ?νει χ?ρα στα social media μπορο?με να βρο?με τρ?που? για να συμμετ?σχουμε και να επηρε?σουμε στη συζ?τηση αυτ?. MOBILE - Οι συσκευ?? κινητ?ν διαθ?τουν προηγμ?νε? δυνατ?τητε? οι οπο?ε? ε?ναι πλ?ον κρ?σιμε? συνιστ?σει? στην marketing καμπ?νια του πελ?τη μα?. Η κινητ?? συσκευ?? συνεχ?ζουν να εξαπλ?νονται σαν πυρκαγι?. Οι σ?γχρονε? συσκευ?? κινητ?ν εξοπλισμ?να με web, μηχαν?? αναζ?τηση?, GPS και αλλ?, αντικαταστ?σουν τα συμβατικ? τηλ?φωνα και μετατοπ?ζουν την λιανικ? π?ληση στου? καταναλωτ??. Η Think Plus εστι?ζει στην αιχμ? του ν?ου ψηφιακο? κ?μα, σχεδι?ζοντα? εμπειρ?ε? καταναλωτ?ν σε πολλαπλ?? πλατφ?ρμε?, συμπεριλαμβανομ?νων: iPhone, Android, Symbian και Windows Phone 7 πλατφ?ρμα. ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ - Πιστε?ουμε πω? οι μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι δ?ο πολ? βασικ? εργαλε?α που μπορο?με να χρησιμοποι?σουμε. Οι μηχαν?? αναζ?τηση? στο διαδ?κτυο ε?ναι μ?ρο? τη? τεχνολογ?α?, τη? αν?λυση? και των μ?σων, αλλ? πιστε?ουμε πω? ε?ναι τ?σο σημαντικ? που πρ?πει να μιλ?σουμε γι’ αυτ? ξεχωριστ?. Η ?ρευνα ε?ναι το πρ?το πρ?γμα που κ?νει ?να? καταναλωτ?? ?ταν ψ?χνει οτιδ?ποτε μ?σω internet. Ε?ναι πολ? ε?κολο, γρ?γορο και προσιτ?. Το να καταλαβα?νουμε και να επηρε?ζουμε τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι το ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα κ?θε στρατηγικ?? προ??ντο? που σχεδι?ζει η εταιρε?α μα?. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - Η ενασχ?ληση μα? με την δημιουργ?α περιεχομ?νου, μα? ?χει διδ?ξει την ταχ?τατα και ποι?τητα τη? υλοπο?ηση?. Το καταναλωτικ? κοιν? θα ενδιαφερθε? μ?νο για ποιοτικ? περιεχ?μενο, που θα ?χει την μορφ? πληροφορ?α? ? ψυχαγωγ?α?. Γι’ αυτ? τον λ?γο τα ψηφιακ? καν?λια ?χουν αρχ?σει να μετατρ?πονται σε πλατφ?ρμε? με ενημερωτικ? περιεχ?μενο. Η εταιρε?α μα? ε?ναι η καταλληλ?τερη στην δημιουργ?α συγκεκριμ?νου περιεχομ?νου, το οπο?ο χρει?ζονται τα προ??ντα για να ανεβ?σουν στο διαδ?κτυο. Αντλ?ντα? απ? την πε?ρα μα?, αλλ? και απ? τα τηλεοπτικ? διαφημιστικ?, ?χουμε δημιουργ?σει πολλ? β?ντεο, διαφ?ρων ειδ?ν. Η δουλει? μα? ξεκιν?ει απ? την αν?πτυξη τη? στρατηγικ?? περιεχομ?νου μ?χρι την παραγωγ? του. Απ? την δημιουργ?α σεναρ?ου μ?χρι την παραγωγ? του στην οθ?νη, η ομ?δα μα? συντελε?ται απο συγγραφε??, παραγωγο??, γραφ?στε?, μουσικο?? παραγωγο?? και studios παραγωγ??. ΕΠΙΣΤΗΜΗ - Ε?μαστε ειδικο? στι? εφαρμοσμ?νε? τεχνικ?? που χρησιμοποιο?νται στην ψηφιακ?? αλληλεπιδρ?σει? αλλ? και στη σχεδ?αση. Αν?καθεν η επιστ?μη ?ταν μπλεγμ?νη με το marketing, στι? μ?ρε? μα? ?μω? η εμπλοκ? αυτ? ε?ναι περισσ?τερη απ? ποτ?, ?χι μ?νο σε τεχνικ? θ?ματα αλλ? και σε θ?ματα σχεδ?αση?. ?ντα? στεν? συνδεδεμ?νε? με την παραγωγ? περιεχομ?νου, οι εφαρμοσμ?νε? τεχνικ?? μα? ασχολο?νται με το χτ?σιμο τ?τοιου περιεχομ?νου που θα προσελκ?σει του? επισκ?πτε? και θα του? δ?σει την ευκαιρ?α να δεσμευθο?ν και να αλλ?ξουν τον τρ?πο με τον οπο?ο αλληλεπιδρο?ν, κυρ?ω? στο διαδ?κτυο. Τελικ?, τα μοντ?λα αλληλεπ?δραση? ε?ναι αυτ? που δημιουργο?ν την μεγ?λη κινητικ?τητα και συζητ?σει? στο διαδ?κτυο. ΜΕΤΡΗΤΕΣ - Μπορο?με να βρ?σκουμε το ε?ρο? των δεδομ?νων μα?, μ?σα απ? μια μεγ?λη γκ?μα μετρητ?ν απ?δοση? και αν?λυση?. Παρ’ ?λο που οι μετρ?σει? δεν δ?νουν π?ντα την συνολικ? υπ?θεση, μα? πληροφορο?ν για κ?θε επιμ?ρου? ?ποψη τη? δουλει?? μα?: απ? την στρατηγικ? και την δημιουργ?α τη? μ?χρι το τ?λο? τη? διαδικασ?α?. Μερικ?? απ? τι? τεχνικ?? μα? ε?ναι οι πολ?πλευρε? μετρ?σει? και οι μετρ?σει? 360 μοιρ?ν, που μα? βοηθο?ν να βελτι?νουμε, να αναπτ?σσουμε και να ορ?ζουμε την διαφ?μιση, το περιεχ?μενο αλλ? και την σχεδιασμ?νη παρουσ?αση και των δ?ο. Αντ?θετα με τι? παραδοσιακ?? μετρ?σει?, που στηρ?ζονται στι? προσεγγ?σει? μια? δι?σταση?, εμε?? εφαρμ?ζουμε μετρ?σει? 360 μοιρ?ν, που στηρ?ζονται σε βασικο?? δε?κτε? απ?δοση? που ενσωματ?νουν τι? ν?ε? παραμ?τρου? που ?χει συστ?σει το διαδ?κτυο. Το πιο σημαντικ? ?μω? π?σω απ? κ?θε τεχνικ? μετρ?σεω? που χρησιμοποιο?με ε?ναι ?τι βασιζ?μαστε στην προσωπικ? μα? εμπειρ?α και εν?ραση. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - Η ψηφιακ? εμπειρ?α που δημιουργο?με και σχεδι?ζουμε, τυπικ? απαιτε? την χρ?ση και την αφομο?ωση πολλαπλ?ν τεχνολογι?ν. Θεωρο?με του? τεχνικο?? μα?, δημιουργο?? και γι’ αυτ? τον λ?γο οι ?διοι εμπλ?κονται επ?ση? και στην δημιουργικ? διαδικασ?α κ?θε project. Με αυτ? τον τρ?πο εξασφαλ?ζουμε την δημιουργικ? του? ευφυ?α εν? ταυτ?χρονα καταφ?ρνουμε να αποφ?γουμε μεγ?λα προβλ?ματα που θα μπορο?σαν να δημιουργηθο?ν κατ? την διαδικασ?α αν?πτυξη? και υλοπο?ηση? των projects. Οι βασει? μα? βρ?σκονται στη δημιουργ?α πλο?σιων internet applications, ?χοντα? βαθυ? γν?ση στην εφαρμογ? των συστημ?των διαχε?ριση? περιεχομ?νου, Flash, Silverlight, HTML, CSS, JavaScript και ASP.NET, SEO, mobile apps. Οι τεχνικ?? μα? επ?ση? ενσωματ?νουν στρατηγικ?? τεχνολογια?, QA καιCDN. MEDIA - Η εταιρε?α μα? σχεδι?ζει και παρ?γει τεχνικ?? με τι? οπο?ε? μπορο?με να εντοπ?σουμε του? στ?χου? μα?. Η εταιρε?α μα? χρησιμοποιε? διασταυρωμ?να μ?σα που μετρο?ν τα καταναλωτικ? δεδομ?να για να δημιουργε? αποτελεσματικ? σεν?ρια δ?σμευση?. Η συγκεκριμ?νη εργασ?α ?χει επιτευχθε? με την βο?θεια τη? δημιουργικ?? ομ?δα? μα?, που βοηθ? στο να σκεφτο?με εναλλακτικ? και συνεχ?? να γ?νουμε πιο καινοτ?μοι. Χρησιμοποιο?με τα παραδοσιακ? μ?σα και τα social media κ?θε φορ? σε στοχευμ?να κοιν? για να πετ?χουμε την δ?σμευση που επιθυμο?με. Αυτ? τα εργαλε?α καθιστο?ν την εταιρε?α μα? και του? πελ?τε? μα? ικανο?? να χειριστο?ν τα μ?σα και να δρ?σουν ε?κολα μ?σα απ? ?να πλ?ρω? προσανατολισμ?νο στον εκ?στοτε στ?χο πλ?νο. ΕΡΓΑΛΕΙΑ MARKETING - Τα εργαλε?α Marketing που χρησιμοποιε? η εταιρε?α μα? αφορο?ν σε ψηφιακ?? και μη ψηφιακ?? τεχνικ??. Η εταιρε?α αναπτ?σσει και εκτελε? στρατηγικ?? Marketing που επωφελο?νται απ? τι? ν?ε? υπ?ρχουσε? τεχνολογ?ε?. ?χοντα? μεγ?λη πε?ρα στι? ψηφιακο? τ?που πωλ?σει?, ολοκληρ?νουμε τι? υπηρεσ?ε? μα? με καινο?ργιε? τεχνικ?? marketing. Μ?σα σε μια εποχ? που το καταναλωτικ? κοιν? ?χει την απα?τηση για καλ?τερη και περισσ?τερη πληροφ?ρηση απαιτ?ντα? μια εξαιρετικ? εμπειρ?α μ?σα απ? τη διαδικασ?α δ?σμευση? με το brand, εμε?? ε?μαστε αυτο? που ξ?ρουμε ακριβ?? π?? να σχεδι?σουμε και να κατευθ?νουμε μια τ?τοια διαδικασ?α. SM Οι ειδικο? των Social Media Γνωρ?ζουμε π?σο δ?σκολη αλλ? και επιτακτικ? ε?ναι η ε?ρεση ν?ων πελατ?ν, αυτ? την εποχ?. Αποφασ?ζετε να διαφημ?σετε την επιχε?ρηση σα?, αλλ? δεν ε?στε σ?γουροι ποιο μ?σο να επιλ?ξετε. Υπ?ρχουν τα φυλλ?δια, αλλ? και το ραδι?φωνο. Υπ?ρχουν τα περιοδικ?, οι στ?σει? των λεωφορε?ων ακ?μα ακ?μα και η τηλε?ραση. Δεν ε?στε σ?γουροι για τ?ποτα, αξ?ζει τελικ? τον κ?πο, ποια θα ε?ναι η απ?δοσ? του?, το κ?στο? και τελικ? ε?ναι αυτ? η σωστ? μορφ? διαφ?μιση? για εσα?. Η εταιρ?α μα?, Think Plus advertising, απ? τι? πλ?ον καταξιωμ?νε? στην Ελλ?δα, στο social media marketing, ?ρθε να σα? συστ?σει τη αποδοτικ?τερη, φθην?τερη και πλ?ον σ?γχρονη μορφ? διαφ?μιση?. Γιατ? Social Media: Στοχευμ?νο κοιν? προσ?γγιση?, μετρ?σιμα αποτελ?σματα. Λιγ?τερε? δαπ?νε? σε σχ?ση με τι? παραδοσιακ?? τακτικ?? επικοινων?α?. Ευκολ?τερη και ?μεση πρ?σβαση στην πληροφορ?α. Γιατ? ?λοι πλ?ον ?λοι ε?ναι στα social media. Προβολ? των ειδικ?ν γν?σεων και αν?δειξη των ανταγωνιστικ?ν σα? πλεονεκτημ?των. Παρουσ?αση και προβολ? τη? επ?δραση? των υπηρεσι?ν σα? (σ?σταση απ? υπ?ρχοντε? πελ?τε?). Επ?τευξη ενδυν?μωση? και πιο προσωποποιημ?νη? ταυτ?τητα? τη? επιχε?ρησ?? σα? (διαδρατικ? επικοινων?α). Α?ξηση ενδιαφ?ροντο? για το πρ?σωπο ? την επιχε?ρησ? σα?. Δυνατ?τητα διαδραστικ?? επικοινων?α? με ?δη υπ?ρχοντε? και δυνητικο?? πελ?τε?. ?μεση μεταφορ? των ν?ων τη? επιχε?ρηση?, σε ακροατ?ριο που ε?ναι θα τα ακο?σει. Διε?ρυνση τη? β?ση? των πελατ?ν σα?, γεγον?? που μπορε? να αξιοποιηθε? πολλαπλ?. Οικοδ?μηση ουσιαστικ?ν και μακροχρ?νιων σχ?σεων εμπιστοσ?νη? με του? πελ?τε? σα?. Γιατ? με τη Think plus: Γιατ? ε?μαστε απ? τι? πρ?τε? εταιρ?ε? στην Ελλ?δα που ασχολο?μαστε με τα social media. Οι διακρ?σει? μα? σε Ελλ?δα και εξωτερικ?, λ?νε π?σο καλο? ε?μαστε, ?σο και οι συνεργ?τε? που μα? ?χουν εμπιστευθε?. Ε?μαστε ν?α εταιρ?α με ν?ου? ανθρ?που?, χωρ?? τα σ?νδρομα των “παλαι?ν διαφημιστικ?ν”, η μ?γα δεν ?χει ξ?γκι, για να το βγ?λουμε. Προσπαθο?με να “φ?ρνουμε” το καλ?τερο αποτ?λεσμα, στο καλ?τερο κ?στο? για τον πελ?τη μα?. Γιατ? μπορε?τε να ?χετε ?λα τα παραπ?νω απ? 100,00 ευρ?/μ?να. Οι προσφορ?? μα? Προσφορ? 1: ? Δημιουργ?α γραφικ?ν (cover, posts, backgrounds κτλ) για facebook, twitter και youtube. ? Διαχε?ριση facebook fan page (καθημεριν? posts – 2 ? 3 – προ?οντικ? ? μη). ? ?να app/μ?να. ? Monitoring – report. ? Διασ?νδεση fan page με twitter account. ? Διαχε?ριση youtube channel. ? Διαχε?ριση καμπ?νια? facebook ads. ? 100 Likes/μ?να Minimum Τιμ? Εξαμ?νου : 150€/μ?να Τιμ? Δωδεκαμ?νου : 100€/μ?να Προσφορ? 2: ? Δημιουργ?α γραφικ?ν (cover, posts, backgrounds κτλ) για facebook, twitter και youtube. ? Διαχε?ριση facebook fan page (καθημεριν? posts – 4 ? 5 – προ?οντικ? ? μη). ? ?να app/μ?να. ? Monitoring – report. ? Διασ?νδεση fan page με twitter account. ? Διαχε?ριση youtube channel. ? Διαχε?ριση καμπ?νια? facebook ads. ? RedCarpet Φωτογρ?φιση ? Banner στι? Ιστοσελ?δε? μα? (RedCarpet,ktl) ? Προ?θηση τι? σελ?δα? σα? μ?σα απ? τι? σελ?δε? μα? στο Facebook. ? 200 Likes/μ?να Minimum Τιμ? Εξαμ?νου : 200€/μ?να Τιμ? Δωδεκαμ?νου : 150€/μ?να Ε?ναι τ?σο απλ? σ?μερα να αλλ?ξετε την εικ?να τη? επιχε?ρησ?? σα? και να δε?τε τα αποτελ?σματα α?ριο Θα χαρο?με ιδια?τερω? να τα πο?με απ? κοντ? και να σα? δ?σουμε τυχ?ν διευκριν?σει? που χρει?ζεσθε. Partners Υπ?ρχει μ?νο ?να αφεντικ?. Ο πελ?τη?. Και αυτ?? μπορε? να απολ?σει οποιονδ?ποτε στην εταιρε?α, απλ? με το να ξοδε?ει τα χρ?ματ? του κ?που αλλο?. Masterpieces Τα αριστουργ?ματα μπορο?ν να επεκταθο?ν ... ?σω? το αποτ?λεσμα τη? συνεργασ?α? μα? διεκδικ?σει μια θ?ση παρακ?τω. All Video Print Logo Events Social Media Websites Photography Editorial Mobile Apps J?ger art in a bottle Events details preview preview preview preview Harley Davidson? Athena Logo Contest Social Media details preview preview preview preview Harley Davidson? Athena Logo details preview Harley-Davidson? Athena Grand Opening Events Το Opening Party των εγκαιν?ων τη? Harley-Davidson? Athena που διοργ?νωσε πολ? επιτυχημ?να η Think Plus, επισημοπο?ησε ?ηχηρ?? τη ν?α αρχ? τη? θρυλικ?? κατασκευ?στρια? στην Ελλ?δα. Με ν?α νοοτροπ?α, ν?ε? τιμ?? η ν?α αντιπροσωπε?α ε?ναι αποφασισμ?νη να δημιουργ?σει την κορυφα?α εμπειρ?α για του? πελ?τε? τη? στον χ?ρο τη? μοτοσικλ?τα? στην Ελλ?δα και να κ?νει τα ?νειρα […] details preview preview preview preview preview preview preview Eurocharity Yearbook 2012/13 Events details preview preview Eurocharity Yearbook 2011/12 Events details preview preview preview GuideApp Mobile Apps Mobile Application για ξενοδοχε?α. details preview preview preview preview preview preview Ταμε?ο ανεργ?α? Mobile Apps Mobile Application details preview preview preview preview Cocktailising Social Media Facebook application details preview Swarovski Video Δε?τε τι? παραγωγ?? μα? στου? ακ?λουθου? συνδ?σμου?: Video 1 Video 2 details preview preview Massif Wood Logo details preview Spaghetti Ice Logo details preview Maboo Logo details preview Petite Fleur Logo details preview Miss Coco Logo details preview White Linen Logo details preview Petite-Fleur Websites Company presentation details preview Paintball Counterstrike Websites details preview Cutty Shark Urban Adventure World Social Media Facebook application details preview preview preview preview preview preview Entopiagreece Websites Company and products presentation. details preview Sustainability Forum Websites details preview Diamantopoulos Academy Websites Academy and classes presentation. details preview Global Sustain Websites details preview Intrarent Websites Car booking website details preview Hebec Websites Company and project presentation. details preview Armeniakos Home Websites Company and products presentation. details preview Sofashop Websites Company and products presentation. details preview Laqueen Websites Company and products presentation. details preview Leading Bartenders Society Social Media Facebook application details preview preview preview preview preview preview preview preview preview preview Jagermeister House party Social Media Facebook application details preview preview preview BASE group Websites company website details preview preview PANIC Editorial ALTERNATIVE E-MAGAZINE details preview preview preview preview preview preview Enter TV Social Media Facebook competition details preview preview BASE GROUP Editorial Company profile details preview preview preview preview preview NV nuevo Print ΕΝΑ ALL DAY CAFé BAR ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ. details preview preview Inna Concert Events Στι? 4 Ιουν?ου, το κλειστ? γ?πεδο του Σπ?ρτινγκ υποδ?χεται τη μεγαλ?τερη συναυλ?α στο χ?ρο τη? dance σκην??. Για πρ?τη φορ? στην Αθ?να, το δι?σημο pop idol INNA ?ρχεται να μα? ξεσηκ?σει με την μοναδικ? τη? παρουσ?α και ερμηνε?α των αγαπημ?νων μα? κομματι?ν (HOT, LOVE, DEJA VU, AMAZING). Απ? τα πιο hot ον?ματα, η INNA ξετρελα?νει […] details preview preview preview preview preview Stoli Social Media Διαδραστικ? Facebook Game. details preview preview preview Sony Print details preview preview Sky Lights Promo Video @ Dreamcity Video details preview Elit By Stolichnaya at Galaxy Bar Hilton Video details preview Run the World Virtual Choreography @ Dream City Video details preview DJ MARATHON /// GUINNESS WORLD RECORD /// GEE PAPA Video details preview NYE 2011 Trailer @ DaVinci 31.12.2010 by Empire Entertainment Video details preview “ShowTime” presents “The Game” b-day party @ Dream City 28.11.10 Video details preview The game at DreamCity Video details preview NYE 2012 Events details preview preview preview Empire Logo details preview preview preview preview DJ Marathon Events Παιζοντα? ασταμ?τητα για ?ξι συνεχ?μενε? μ?ρε? και ν?χτε?, ο δι?σημο? Dj Gee Papa κατ?ρριψε το παγκ?σμιο ρεκ?ρ Γκ?νε? “Longest Dj Marathon” εξασφαλ?ζοντα? και π?λι μια θ?ση στο πιο δι?σημο βιβλ?ο του κ?σμου. Ο ελληνοκ?πριο? Dj, κατ? κ?σμον Γι?ργο? Παπαπ?τρου, ξεπ?ρασε το προηγο?μενο προσωπικ? του ρεκ?ρ (116 ?ρε?) πα?ζοντα? μουσικ? ασταμ?τητα για περισσ?τερο απ? 140 ?ρε?! […] details preview preview Website Showreel Video details preview Komis Oil Print details preview preview preview Again Print details preview preview preview preview Alexi Andriotti Social Media Facebook Page / Game details preview preview preview preview Strano Social Media Facebook Page / App details preview preview preview Stoli Social Media Facebook Game. Σχεδ?ασε το δικ? σου Original T-Shirt, β?λτο στην ψηφοφορ?α και ψ?φισε των φ?λων σου. details preview preview preview preview Shark Social Media Facebook Page / Applications / Games details preview preview preview preview preview preview preview Ιστιοπλο?κ?? ?μιλο? Social Media Facebook Page/App details preview preview preview Eurocharity Social Media Facebook Page/App details preview preview Doryssa Social Media Facebook Page/App details preview preview Coco Club Social Media Facebook Page/App details preview preview Caprice Social Media Facebook Page, Applications & Contests details preview preview preview preview preview Attalos Social Media Facebook Page & Apps details preview preview Apolis Social Media Facebook Page & Contests Apps details preview preview preview preview Αμουργιαν?? Social Media Facebook App/Page details preview preview preview preview preview Again Social Media Facebook Applications details preview preview preview The Coffee Project Websites Tassimo Products presentation & E-Shop. Visit it @ http://www.thecoffeeproject.gr details preview preview preview preview RedCarpet.gr Websites Photography, Music, News, Fun, games and many many more… Visit website @ http://www.redcarpet.gr details preview preview preview preview preview preview preview Qradio Websites Web Radio Station, music & news portal. Visit website @ http://www.qradio.gr details preview preview preview Nova Bunkers Websites Company presentation. Visit website @ http://www.novabunkers.com details preview preview Capital Invest Websites Ηλεκτρονικ?? Οδηγ?? Επενδ?σεων, Επιδοτ?σεων και Αγορ?ν. Visit website @ http://www.capitalinvest.gr details preview Athcon Websites AthCon is an annual IT security conference that takes place in Athens Greece. Visit website @ http://www.athcon.org details preview preview preview Atavio Websites Company and products presentation. Vit website @ http://www.atavio.gr details preview preview preview Cellier Websites Wine E-Shop. Visit website @ http://www.cellier.gr details preview preview preview Gee Papa Print details preview preview Flocafe Print details preview preview DJ Marathon Print details preview preview DC Print details preview preview preview preview preview Coco Club Print details preview preview preview preview preview B.A.S.E. Print details preview Atavio Print details preview preview Apolis Print details preview preview Gee Papa Logo details preview DJ Marathon Logo details preview Atavio Logo details preview Ομοιοπαθητικ? Παλλ?νη? Websites Εταιρικ? παρουσ?αση Visit website @ http://www.omoiopathitiki-pallinis.gr details preview preview Gas Power Θεοδωρακ?πουλου? Websites Company & Products Presentation Visit website @ http://www.gaspowertheodorakopoulos.gr details preview preview preview Ahead Promotions Websites Company Presentation Visit Website @ http://www.aheadpromotion.gr details preview preview Blog Η διαφορ? μεταξ? δημοσιογραφ?α? και λογοτεχν?α? ε?ναι ?τι η δημοσιογραφ?α δε διαβ?ζεται και τη λογοτεχν?α δεν τη διαβ?ζουν. Visit our archive Tα κατ?φερε για Τρ?τη φορ?!!! 0 30Oct Η Think Plus συνεχ?ζοντα? τη παρ?δοση που ξεκ?νησε πριν τρ?α χρ?νια στο Χ?νγκ Κονγκ, κ?ρδισε ξαν? το πρ?το βραβε?ο παγκοσμ?ω? μεταξ? του SPI Group, για το καλ?τερο interactive digital activation για την εν?ργεια “Cocktailising …with your friends” για λογαριασμ? τη? Stolichnaya Ελλ?δο?. H Stolichnaya, η αυθεντικ? premium vodka, εγκαιν?ασε το φετιν? καλοκα?ρι με μια πρωτ?τυπη […] by Think Plus Placed in Blog, News, Social Media Tagged with more + Το J?germeister και το Κολλ?γιο Τ?χνη? & Design ΑΚΤΟ ολοκληρ?νουν με επιτυχ?α την εν?ργεια ?Art in a Bottle? 0 28Jul Πραγματοποι?θηκε με μεγ?λη επιτυχ?α η εν?ργεια ?Art in a Bottle? που διοργ?νωσε το Κολλ?γιο Τ?χνη? & Design ΑΚΤΟ και το J?germeister, στι? εγκαταστ?σει? του ΑΚΤΟ στου Ψυρρ?. H εν?ργεια ?Art in a Bottle? προκ?λεσε τη δημιουργικ?τητα και την ταχ?τητα των φοιτητ?ν του ΑΚΤΟ αφο? σε 40 μ?λι? ημ?ρε? κατασκευ?στηκαν απ? ισ?ριθμε? ομ?δε? φοιτητ?ν 14 ?ργα […] by Think Plus Placed in Blog, News, Social Media Tagged with more + Ν?α συνεργασ?α τη? Think Plus με την εταιρε?α B3D 0 28Jul H Think Plus ε?ναι στην ευχ?ριστη θ?ση να ανακοιν?σει τη ν?α τη? συνεργασ?α με τη νεοσ?στατη εταιρε?α B3D. Η B3D ε?ναι μ?α ν?α εταιρε?α, πρωτοπ?ρο? στον ελληνικ? χ?ρο στον τομ?α τη? και αποτελε? την υλοπο?ηση μια? ολοκα?νουρια? ιδ?α? ω? αποτ?λεσμα μια? εξ?σου ν?α? και πρωτοποριακ?? τεχνολογ?α?, του 3D scanning και 3D printing. Η ?μεση χρ?ση […] by Think Plus Placed in Blog, News, Social Media Tagged with more + ?Τhe Christmas Factory!?: H η πιο παραμυθ?νια εκδ?λωση για ?σου? νι?θουν παιδι? με την υποστ?ριξη τη? Think Plus 0 28Jul Το ?The Christmas Factory? ε?ναι το πιο μεγ?λο χριστουγεννι?τικο event που θα β?λει μικρο?? και μεγ?λου? στο πιο φαντασμαγορικ? εργοστ?σιο ?που κατασκευ?ζοντα τα Χριστ?υγεννα! Απλ?νεται σε 25.000 τ.μ. ανοικτ?ν και στεγασμ?νων χ?ρων που θα γ?νουν ο μεγαλ?τερο? π?λο? ?λξη? τα φετιν? Χριστο?γεννα στην Τεχν?πολι?, στο Γκ?ζι, δημιουργ?ντα? παραμυθ?νιε? αναμν?σει? σε ?λη την οικογ?νεια. Οι επισκ?πτε? […] by Think Plus Placed in Blog, News, Social Media Tagged with more + Η Think Plus και η αρωγ? τη? σε ?να ν?ο πρωτ?τυπο πρ?γραμμα για την ανακο?φιση απ? τι? συν?πειε? τι? κρ?ση? 0 28Jul Οχτ? δ?μοι τη? Αθ?να?, στο πλα?σιο τη? κοινωνικ?? του? πολιτικ??, συμμετ?χουν σε ?να ν?ο πρωτ?τυπο πρ?γραμμα με τ?τλο ?Σπιτικ? Κουζ?να? που ο ευγενικ?? χορηγ?? του προγρ?μματο? ε?ναι ο ?μιλο? Salas. Με αυτ? το πρ?γραμμα οι δ?μοι στηρ?ζουν κ?θε συμπολ?τη μα? και ιδια?τερα τι? ευπαθε?? ομ?δε? (εργαζ?μενε? μητ?ρε?, ν?ου? γονε??, φοιτητ??, μοναχικ? ?τομα, οικονομικ? αδ?ναμου? κ.?.) […] by Think Plus Placed in Blog, Social Media Tagged with more + Ευχαριστ?ριο σημε?ωμα απ? τον πρ?εδρο του Eλληνο-Ολλανδικο? Συνδ?σμου 0 25Jun O πρ?εδρο? του Eλληνο-Ολλανδικο? Συνδ?σμου (ΗΕDA) ευχαριστε? θερμ? τη Think-Plus για την υποστ?ριξη και αρωγ? τη?, καθ?? αναλαμβ?νει την υλοπο?ηση και διαχε?ριση των social accounts του Ελληνο-Ολλανδικο? Συνδ?σμου. by Think Plus Placed in News, Social Media Tagged with heda, social media, ελληνο-ολλανδικ?? σ?νδεσμο?, ευχαριστ?ριο σημε?ωμα more + “Ταμε?ο Ανεργ?α?”, το ν?ο mobile application τη? Τhink Plus 0 19Jun Καθ?? βγα?νουν συνεχ?? ν?α προγρ?μματα για την αν?σχεση του οξυμ?νου προβλ?ματο? τη? ανεργ?α?, απ? τα οπο?α επωφελο?μενοι ε?ναι οι ?νεργοι, το λογιστικ? γραφε?ο LogistCenter με την τεχνογνωσ?α του, για την διευκ?λυνση του?, δημιο?ργησε μ?α ν?α εφαρμογ? με τ?τλο “Ταμε?ο Ανεργ?α?”. Η εφαρμογ? “Ταμε?ο Ανεργ?α?” αποτελε? βο?θημα για ?λου? του? ενδιαφερ?μενου? ?στε να δουν αν ε?ναι […] by Think Plus Placed in News Tagged with mobile, mobile application, ανεργ?α, εφαρμογ?, κινητ?, ταμε?ο more + Stoli: Επιτυχημ?νη digital εν?ργεια 0 18Jun ?λλη μια αναφορ? για την Think Plus και συγκεκριμ?να για την εν?ργεια που ετοιμ?σαμε και τρ?χουμε για την Stoli! To Today Business σημει?νει την επιτυχ?α τη? εν?ργεια? μα?. Γ?νε κι εσ? ?να? Stoli Cocktailiser πατ?ντα? εδ? –> http://goo.gl/bNxI0m by Think Plus Placed in News, Social Media Tagged with application, Facebook, Stoli, success more + Τρ?α βραβε?α για την Think Plus 0 16Oct Τρει? ακ?μη σημαντικ?? διακρ?σει? απ?σπασε η νεοσ?στατη διαφημιστικ? εταιρ?α “Think Plus” τη βδομ?δα που μα? π?ρασε και μ?λιστα σε δ?ο διαφορετικ?? Ηπε?ρου?!! Η εβδομ?δα ξεκ?νησε υπ?ροχα για την Ελληνικ? εταιρ?α, με τα ευχ?ριστα ν?α να ?ρχονται απ? το Λα? Β?γκα?, ?που η εν?ργεια τη?, Stoli Tshirt, για λογαριασμ? τη? Stolichnaya Greece κατ?κτησε για δε?τερη συνεχ?μενη χρονι? το βραβε?ο […] by Think Plus Placed in Blog, News, Social Media Tagged with application, Facebook, marketing, social media, Social Media Awards, social media marketing, Stoli, think plus, twitter, youtube more + Το Instagram προσθ?τει δυνατ?τητα εγγραφ?? video μικρ?? δι?ρκεια? 0 20Jun Μια απ? τι? πιο δημοφιλε?? εφαρμογ?? κοινωνικ?? δικτ?ωση?, το Instagram, το οπο?ο αν?κει πλ?ον στο Facebook, κ?νει το μεγ?λο β?μα και απ? σ?μερα προσθ?τει τη δυνατ?τητα διαμοιρασμο? ?χι μ?νο φωτογραφι?ν αλλ? πλ?ον και μικρ?ν β?ντεο. Η εγγραφ? β?ντεο και διαμοιρασμο? του μ?σω του Instagram ?χει αρκετ? κοιν? στοιχε?α με την εφαρμογ? Vine η οπο?α αν?κει […] by Think Plus Placed in Blog, News Tagged with Facebook, instagram, marketing, mobile, mobile application, social media, social media marketing more + Facebook: Ανακοιν?νει επισ?μω? την υποστ?ριξη hashtags 0 13Jun Το Facebook την περασμ?νη Τετ?ρτη, ανακο?νωσε επισ?μω? την υποστ?ριξ? hashtags, ?πειτα απ? την επιτυχ? εφαρμογ? του συγκεκριμ?νου χαρακτηριστικο? σε ?λλε? υπηρεσ?ε? ?πω? το Instagram και το Twitter. Σε μ?νυμα στο blog τη?, η μεγαλ?τερη ιστοσελ?δα κοινωνικ?? δικτ?ωση? αναφ?ρει ?τι πλ?ον τα hashtags θα ε?ναι clickable εν? ?αποτελε? σημαντικ? συστατικ? τη? ποπ κουλτο?ρα??. Κ?τι τ?τοιο θα […] by Think Plus Placed in Blog, News, Social Media Tagged with advertising, Facebook, marketing, social media, social media marketing more + Το Facebook παρουσι?ζει ανασχεδιασμ?νο News Feed με ενοποιημ?νο mobile περιβ?λλον 0 08Mar Μ?σα απ? ειδικ? εκδ?λωση ο Mark Zuckerberg ανακο?νωσε το πλ?ρω? ανανεωμ?νο News Feed (Ρο? Ειδ?σεων) του Facebook, δ?νοντα? ιδια?τερη ?μφαση στον τρ?πο που παρουσι?ζονται σε αυτ? οι φωτογραφ?ε?, περιγρ?φοντα? το ν?ο σχεδιασμ? ω? μια “προσωποποιημ?νη εφημερ?δα”. Η σελ?δα του News Feed δεν περιλαμβ?νει πλ?ον την αριστερ? στ?λη που συναντ?με μ?χρι και σ?μερα, εν? αποτελε?ται απ? […] by Think Plus Placed in Blog, Social Media Tagged with advertising, Facebook, internet, social media, social media marketing more + Contact ?κουγε πολλο??, μ?λα σε λ?γου?. Think Plus Amarousiou Chalandriou 36B, 15125 Marousi (i): 210 61 01 478 Department (Required) Sales Marketing HR Technical Support Name (Required) Mail (Required) Phone (Required) Message (Required) Presentations social media red carpet Resources Think Plus Logo RedCarpet.gr Logo Panic Logo (black) Panic Logo (white) Company Profile RSS Feeds Think Plus Feed (fanpage) RedCarpet.gr RedCarpet.gr (fanpage) Social Networks facebook twitter View more stuff

think-plus.gr Whois

Domain Name: THINK-PLUS.GR